• โครงการยกระดับสมรรถนะบุคคล
  ตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ
  กลุ่มอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล
  ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์
  สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล
  Learn more Register NOW

โครงการยกระดับสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ

กลุ่มอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล


สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (สคช.) ได้ดำเนินโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพในปีงบประมาณ 2556 - 2562 โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้กลุ่มวิชาชีพจัดทำมาตรฐานอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของเจ้าของอาชีพ ผู้ประกอบการ มีความเป็นสากลและเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย รวมจำนวนกว่า 500 อาชีพ ใน 51 สาขาวิชาชีพ รวมทั้งการจัดตั้งองค์กรรับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพแล้วมากกว่า 200 องค์กร พร้อมทั้งดำเนินการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและให้การรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ และเพื่อให้มาตรฐานอาชีพที่ได้จัดทำขึ้นนี้ได้ถูกนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ เกิดการขับเคลื่อนระบบคุณวุฒิวิชาชีพอย่างเต็มระบบ จำเป็นจะต้องมีการฝึกอบรมบุคลากรในอาชีพตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพเพิ่มส่งเสริมคุณภาพของแรงงาน และกำลังคน ให้มีสมรรถนะในการทำงานตามมาตรฐานอาชีพ และสามารถพัฒนาตนเองไปสู่คุณวุฒิวิชาชีพที่สูงขึ้น รวมถึงมีความสามารถในการแข่งขันในระดับนานาชาติ อันเป็นการพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพอย่างครบวงจรและยั่งยืน จึงเห็นควรให้การสนับสนุนหน่วยงาน หรือองค์กรที่มีศักยภาพทำการฝึกอบรมที่สอดคล้องกับหน่วยสมรรถนะในมาตรฐานอาชีพ รวมทั้งสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการฝึกอบรมแก่บุคลากรในสาขาวิชาชีพให้ได้รับการฝึกอบรมและเข้าสู่กระบวนการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ เพื่อให้ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพต่อไป

ทั้งนี้ กลุ่มอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่อยู่ในเป้าหมายตามแผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต โดยสถาบันได้มีการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพแล้วใน 2 สาขาวิชาชีพ โดยสถาบันได้มีการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพแล้วใน 2 สาขาวิชาชีพ คือ สาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์ และสาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ ประกอบด้วยอาชีพต่าง ๆ รวมกว่า 50 อาชีพ และได้มีการประเมินสมรรถนะบุคคลไปแล้ว ซึ่งพบว่าบุคลากรส่วนใหญ่จำเป็นต้องได้รับการฝึกอบรมเพื่อให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ และด้วยการดำเนินการนี้จะเป็นการส่งเสริมให้กำลังคนในกลุ่มอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ ได้รับการยกระดับมาตรฐานในการประกอบอาชีพให้สูงขึ้นตามระบบคุณวุฒิวิชาชีพ รองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรม อันจะนำไปสู่การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศที่เพิ่มขึ้น ตลอดจนความสามารถในการยกระดับเป็นประเทศที่มีศักยภาพในการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นได้อย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์


 • เพื่อพัฒนาหลักสูตรและคู่มือการฝึกอบรมตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพในกลุ่มอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์
 • เพื่อฝึกอบรมบุคลากรในกลุ่มอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพและเข้ารับการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ เพื่อยกระดับมาตรฐานในการประกอบอาชีพให้สูงขึ้นตามระบบคุณวุฒิวิชาชีพ รองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมที่จะเป็นปัจจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (New Growth Engine) ของประเทศ
 • เพื่อสร้างองค์ความรู้ในการฝึกอบรมบุคลากรให้มีสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพในกลุ่มอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ รองรับการพัฒนาบุคลากรในสาขาวิชาชีพของกลุ่มอุตสาหกรรมหลักที่มีศักยภาพที่จะเป็นปัจจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (New Growth Engine) ของประเทศนำไปสู่การพัฒนายกระดับคุณวุฒิวิชาชีพของตนเอง และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมต่อไป

เป้าหมายการดำเนินการ


 • สถาบันฯ ได้หลักสูตรและคู่มือการฝึกอบรมตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ ในสาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ จำนวนอย่างน้อย 8 หลักสูตร
 • สถาบันฯ ได้จัดฝึกอบรมบุคลากรในอาชีพ ในสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 800 คน ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพและเข้ารับการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
 • สถาบันฯ ได้จัดประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ในคุณวุฒิวิชาชีพที่สอดคล้องกับการฝึกอบรม โดยองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพของสถาบัน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ


สถาบันฯ ได้หลักสูตรและคู่มือการฝึกอบรมฐานสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อเป็นเครื่องมือในการเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรในกลุ่มอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ ก่อนเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ในคุณวุฒิวิชาชีพที่สอดคล้องกับการฝึกอบรม อันจะนำไปสู่การการยกระดับมาตรฐานในการประกอบอาชีพให้สูงขึ้นตามระบบคุณวุฒิวิชาชีพ รองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรม ตลอดจนความสามารถในการยกระดับเป็นประเทศที่มีศักยภาพในการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นได้อย่างยั่งยืน

รูปแบบการดำเนินโครงการ