ประชุมคณะรับรองหลักสูตร

จันทร์ ที่ 18 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมแอสกี้ ชั้น 31 อาคารเอ็มเอส สยาม

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การหาชน) ร่วมกับ บริษัท เออาร์ไอที จำกัด จัดประชุมคณะรับรองหลักสูตร เพื่อรับรองหลักสูตรฝึกอบรมฐานสมรรถนะภายใต้

"โครงการยกระดับสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ กลุ่มอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์”

สำหรับการประชุมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากผอ.นิธิวัชร์  ศิริปริยพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารคุณวุฒิวิชาชีพ 3 ผู้แทนจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เป็นประธาน ร่วมประชุมผ่านทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (VDO CONFERENCE) พร้อมทั้งคณะรับรอง ผู้มีความรู้และความเชียวชาย ด้านวิชาการ และด้านวิชาชีพ จำนวน 6 ท่าน

  1. ดร.รัฐศาสตร์ กรสูต รองผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
  2. คุณ อนุสรณ์ ลัภนะก่อเกียรติ นายกสมาคมเทคโนโลยีดิจิทัล)
  3. ดร.ยอดชาย สิงห์สถิตย์สุข Country Manager จาก CompTIA Thailand
  4. อาจาร์ย นิติ วิทยาวิโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
  5. ดร. ธวัชชัย สารวงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
  6. ดร. เดชานุชิต กตัญญูทวีทิพย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม