ประชุมคณะทำงาน จัดทำหลักสูตรฐานสมรรถนะ ครั้งที่ 4

พุธ ที่ 13 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ อาคารเอ็มเอส สยาม ชั้น 31 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การหาชน) กับ บริษัท เออาร์ไอที จำกัด จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงาน ครั้งที่ 4 เพื่อจัดทำคู่มือการฝึกอบรม และสื่อการเรียนตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิ (Training Manual) “โครงการยกระดับสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ กลุ่มอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์” สำหรับการประชุมในครั้งนี้มีคณะทำงานเข้าร่วมงาน ณ อาคารเอ็มเอส สยาม จำนวน 22 ท่าน และเข้าชมผ่านทาง video conference จำนวน 11 ท่าน