ประชุมคณะทำงาน จัดทำหลักสูตรฐานสมรรถนะ ครั้งที่ 2

พฤหัสบดี ที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ อาคารเอ็มเอส สยาม ชั้น 31 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การหาชน) กับ บริษัท เออาร์ไอที จำกัด จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงาน ครั้งที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงาน ครั้งที่ 2 เพื่อจัดทำกรอบหลักสูตร (Course Outline) ในโครงการยกระดับสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ กลุ่มอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์” สำหรับการประชุมในครั้งนี้มีคณะทำงานเข้าร่วมงาน ณ อาคารเอ็มเอส สยาม จำนวน 20 ท่าน และเข้าชมผ่านทาง video conference จำนวน 17 ท่าน