ตารางการกิจกรรมภายใต้โครงการ ฯ


กิจกรรม กำหนดการ เวลา สถานที่
1. จัดประชุมสัมมนาประชาสัมพันธ์ (Kickoff meeting) คลิก 10 เม.ย. 63 13.00 - 16.00 น. ห้องประชุม ASIC อาคารเอ็ม เอส สยาม
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงาน ครั้งที่ 1
“จัดทำข้อกำหนดของหลักสูตร (Course Specification)” คลิก
23 เม.ย. 63 9.00 - 16.00 น. อาคารเอ็ม เอส สยาม บริษัท เออาร์ไอที จำกัด
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงาน ครั้งที่ 2
“จัดทำกรอบหลักสูตร (Course Outline)” คลิก
30 เม.ย. 63 9.00 - 16.00 น.
4. ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงาน ครั้งที่ 3
“รายละเอียดหัวข้อวิชา (Content Outline)” คลิก
7 พ.ค. 63 9.00 - 16.00 น.
5. ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงาน ครั้งที่ 4
“จัดทำคู่มือการฝึกอบรม และสื่อการเรียนตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิ (Training Manual)” คลิก
13 พ.ค. 63 9.00 - 16.00 น.
6. ประชุมคณะรับรองหลักสูตร เพื่อรับรองหลักสูตรฝึกอบรมรับรองมาตรฐานอาชีพ คลิก 18 พ.ค. 63 9.00 - 16.00 น.
7. จัดฝึกอบรมบุคลากรในอาชีพ จำนวน 800 คน มิ.ย. - ก.ค. 63 9.00 - 16.00 น. อาคารเอ็ม เอส สยาม บริษัท เออาร์ไอที จำกัด
หรือสถาบันการศึกษาที่มีความพร้อมห้องประชุม
8. จัดประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 800 คน มิ.ย. - ก.ค. 63 9.00 - 16.00 น.
9. จัดประชุมสัมมนา เพื่อนำเสนอผลการดำเนินโครงการ ฯ ส.ค. 63 13.00 - 16.00 น. ห้องประชุม ASIC อาคารเอ็ม เอส สยาม